kontakt   

Mateusz Hańderek

tel. 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

Przedsiębiorcy

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

  • Kompleksowa obsługa
  • Sprawy korporacyjne
  • Prawo medyczne
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Sprawy administracyjne
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Windykacja sądowa i egzekucyjna

powrót do oferty

MH LEGAL oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę we wszystkich aspektach prawnych. W ramach umowy w zakres usług wchodzić mogą dyżury w siedzibie klienta czy np. maksymalny termin reagowania (np. 3 dni na odpowiedź w każdej sprawie). Klienci zawierający umowy o kompleksową obsługę prawną mają gwarantowaną zniżkę (10%) na stawki godzinowe w stosunku do klientów obsługiwanych w ramach danej sprawy. W zakres pomocy prawnej wchodzi także udział w negocjacjach, mediacji oraz analizowanie zagrożeń i doradzanie przy zawieraniu umów.
Doradztwo we wszelkich aspektach korporacyjnych, tj. przy zakładaniu i przekształcaniu spółek, projektowaniu umów spółek oraz przy ich zmianach. Reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych.
Świadczenie pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego, tj. wszystkich wymogów prawnych prowadzenia działalności leczniczej oraz apteki/hurtowni farmaceutycznej. Występowanie przed organami administracji oraz organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących niezbędnych zezwoleń. Przygotowywanie i doradztwo przy projektowaniu aktów wewnętrznych regulujących działalność podmiotu leczniczego.
Reprezentowanie przedsiębiorców, zarówno jako Zamawiających jak i Wykonawców, w sprawach, w których zastosowanie ma ustawa – prawo zamówień publicznych. W razie takiej konieczności występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporządzanie niezbędnych pism (odwołania, odpowiedzi na odwołania, przystąpienia itp.).
MH LEGAL specjalizuje się w pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, w tym w windykacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów od listy wierzytelności) oraz reprezentowaniu upadłego (lub nadzorcy sądowego/syndyka masy upadłości) w postępowaniu upadłościowym. MH LEGAL oferuje feruję usługę w postaci systemu monitoringu spraw upadłościowych, dzięki któremu ułatwione jest zachowanie terminów wynikających z ustawy.
Prowadzenie dla klientów spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. np. sprawy dotyczące zezwoleń, koncesji, sprawy z zakresu gospodarki odpadami. Sporządzanie odwołań, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
Doradztwo i świadczenie usługi na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z górnictwem. Reprezentowanie takich klientów zarówno w postępowaniach o uzyskanie koncesji na rozpoznanie złoża, wydobycie kopalin, jak i sporach sądowych z osobami trzecimi o roszczenia przewidziane ustawą.
Prowadzenie pełnej obsługi przedsiębiorców w zakresie obsługi wierzytelności oraz windykacji sądowej i egzekucyjnej, na każdym etapie sprawy (także w negocjacjach z dłużnikami). MH LEGAL oferuje obsługę windykacji elektronicznej (w tym windykacji masowej) przy użyciu systemu komputerowego zaprojektowanego na potrzeby kancelarii: E-kancelaria